About us

Tangotare er ein klubb for deg som vil (læra å) dansa argentinsk tango!

Me har jevnlege kurs og dansekveldar kvar MANDAG på Staalehuset i Haugesund. Practica 19:15-20:15, dans/milonga 20:15 – 21:30.

Medlemskap kostar kr. 350,- per år og gir rabatt på kurs og dansekveldar. Du blir medlem ved å betala kontingenten inn til vår konto 3330.23.59771. Husk å merka betalinga med ‘medlemskontingent’ og eige navn!

Mail: tangotare(a)gmail.com

Telefon: 93 65 46 84 (Monica)

Styret 2022:
Monica Miljeteig (leiar)
Siv Joanna Meiburg (økonomi)
Unni Selsaas
Roy Bjelland
Leni Christine Jebsen

***

VIPPS TangoTare: 
#133570

Meir detaljar om konto TangoTare for betaling frå utlandet:
IBAN number: NO6933302359771
SWIFT code (BIC code): SPRONO22
Bank address:
SpareBank 1 SR-Bank –
Foreign Payments
P.O Box 250
N-4066 STAVANGER

***

VEDTEKTER FOR TANGOTARE

§1 TangoTare er en forening. Foreningens formål/visjon er:
Å fremme og utvikle argentinsk tango på Haugalandet.
Å være en møteplass og læringsarena for tangointeresserte.
Å bidra til å ivareta tangodansernes interesser på Haugalandet.

§2 Medlemsskap
Alle med interesse for tango kan bli medlem i TangoTare.

 

§3 Kontingent
TangoTare er en ikke-kommersiell forening som baserer seg på frivillig innsats.
Det påløper likevel kostnader. Det kreves derfor kontingent. Kontingenten fastsettes
av det sittende styret. Det sittende styret fastsetter også satser for inngang på de
enkelte arrangement. Satsene opplyses medlemmene gjennom medlemsbrev.

 

§4 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Hvert år, innen 1. mars, skal det med
minst 8 dagers varsel, innkalles til årsmøte. Hvert medlem har èn stemme. Årsmøtet
ledes av styrets leder. Alle vedtak fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer,
med unntak av vedtektsendringer og oppløsning. Se under.
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 10% av
medlemmene ønsker dette.

Styret og valgkomite velges av årsmøtet.

 

§5 Vedtektsendringer
Endringer i foreningens vedtekter kan kun besluttes av årsmøte med minst 2/3 flertall
av de avgitte stemmer.

 

§6 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan kun gjøres på årsmøte og med minimum 2/3 flertall.
Eventuelle penger som er igjen etter at alt utestående er gjort opp, skal gis til et ikke-kommersielt formål som fremmer tango.

 

§7 Dagsorden på årsmøte
På den ordinære årsmøte skal disse sakene behandles:
– Konstituering
– Årsberetning fra styret
– Regnskap
– Budsjett
– Valg

 

 §8 Fullmakt
Dersom et medlem i foreningen er forhindret fra å delta på årsmøte, kan fullmakt gis
til et annet medlem. Det kreves da et dokument/e-post som bekrefter at fullmakt er
overdratt. Det kan ikke stilles med mer enn èn fullmakt i tillegg til sin egen stemme.

 

§9 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av leder og minimum fire (4) styremedlemmer.
Funksjonstiden for leder og styremedlemmer er et år.
Styret kan treffe vedtak når minst tre medlemmer er tilstede og minst tre stemmer for
vedtaket. Ved stemmelikhet vil møteleders stemme avgjøre utslaget.
Styret forestår den jevnlige fremdrift av foreningen. Leder og styremedlemmer må
alle være medlem av foreningen.

Styret og valgkomite velges av årsmøtet.

Dersom et styremedlem trekker seg fra sitt verv i styreperioden, har styret fullmakt til
å ta inn et nytt fullverdig styremedlem uten årsmøtets godkjenning

 

§10 Medlemmenes plikter
Som medlem i foreningen forplikter du deg til å:
– Betale kontingent
– Opptre i henhold til foreningens vedtekter
– Bidra til å fremme og oppfylle foreningens visjon

 

§11 Informasjon
Foreningens nettsider samt Facebook-side brukes til formidling av informasjon om foreningens arrangementer. Nettsidenen kan også benyttes til formidling av informasjon om andre tangorelaterte arrangementer.

 

Vedtatt på årsmøte 03.02.2011.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s